Органи студентського самоврядування

8.1. Студентське самоврядування в Університеті сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України і цим Статутом.

8.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння у створенні необхідних умов для проживання й відпочинку студентів;

– створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами, земляцтв тощо;

– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

– сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

– сприяння працевлаштуванню випускників;

– участь у вирішенні питань міжнародного обміну Органи студентського самоврядування студентами.

8.3. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку, студентського містечка, іншого структурного підрозділу, вищого навчального закладу.

8.4. Найвищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Університету, на яких затверджується положення про студентське самоврядування, обирається Студентська колегія, визначаються її структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

8.5. Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу Університету обирається на конференції студентів цього підрозділу.

Органом студентського самоврядування Університету є Студентська колегія, яка функціонує відповідно до положення, затвердженого ректором.

8.6. Студенти Університету зобов’язані:

– відпрацювати аудиторні заняття;

– додержуватися законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

– оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

– додержуватися положень цього Органи студентського самоврядування Статуту і правил внутрішнього розпорядку Університету;

– виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

– відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

– вчасно інформувати керівництво Університету про неможливість з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо.

8.7. За невиконання обов’язків і порушення правил внутрішнього розпорядку Університету ректор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з Університету.

8.8. Студент може бути відрахований з Університету згідно ст. 45 Закону України "Про вищу освіту" за:

– власним бажанням;

– незадовільне складання іспитів і заліків під час сесії;

– невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;

– появу Органи студентського самоврядування на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

– вироком суду, що набрав чинності, чи за постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;– одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку Університету або Положення про навчання в Університеті (за погодженням з профспілковою організацією);

– за порушення умов контракту та в інших випадках, передбачених законами.

8.9. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, здійснюється відповідно до “Положення про надання академічних відпусток” або “Положення про переведення, поновлення”.

8.10. Особи, які навчаються в Університеті, можуть переривати Органи студентського самоврядування навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в Університеті, надається академічна відпустка.

8.11. Поновлення на навчання осіб, відрахованих з Університету, здійснюється, як правило, під час канікул.

8.12. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

– одного вищого навчального закладу до іншого;

– одного напряму підготовки на інший у межах однієї галузі знань;

– однієї спеціальності на іншу в межах одного напряму підготовки.

8.13. Порядок Органи студентського самоврядування переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.


documentawajifh.html
documentawajppp.html
documentawajwzx.html
documentawakekf.html
documentawaklun.html
Документ Органи студентського самоврядування