Наприклад

Приклад форми

Прізвище:

Ім'я:

По батькові:

Пароль:

Файл:

Ініціалізація:

Сховано:

Уподобання:

Воїн запасу:

Стать:

чоловіча

жіноча

Освіта:

незакінчена середня

середня

незакінчена вища

вища

Автобіографія

Викладіть автобіографію:

Контейнер додає текстову об­ластьз атрибутами:

• ROWS — кількість рядків;

• COLS — кількість стовпчиків.

Всередині контейнера розташовується текст, який демонструється у початковий момент робо­ти з документом HTML


Фрейми

1. Поняття про фрейми.Якщо матеріали web-сайту структуризовані логічно за темами і мають базуватися на де­кількох сторінках з навігацією за допомогою гіперпосилань, то такий сайт реалізовують із застосуванням фреймів. Фрейм у перекладі з англійської означає кадр, рамка, прямокутна об­ласть. Фрейми поділяють вікно броузера на частини, в яких відображають зміст сторінок сайту. Кожній сторінці Наприклад має відповідати свій html-файл. Кожна сторінка повинна мати логіч­ний заголовок.

Наприклад, типовим є сайт, де вікно броузера поділене на дві вертикальні області. У вужчій (до 25% від ширини вік­на броузера) лівій області відображають зміст сайту у вигляді гіперпосилань на конкретні сторінки, а в іншій - вибрану ко­ристувачем сторінку. Такий підхід до конструювання сайту дає змогу постійно бачити зміст сайту і переглядати його сторінки у будь-якій послідовності. Зміст чи у цьому випадку увесь лі­вий фрейм називають навігаційною панеллю. Навігаційну па­нель можна створити у верхній частині вікна броузера, справа чи де завгодно. Часто у верхній частині створюють третій Наприклад вузь­кий фрейм, де розташовують заголовок сайту, логотип фірми, рекламу, елементи WordArt, ActiveX чи Flash тощо.

Важливо на етапі конструювання сайту заздалегідь про­думати фреймову структуру, визначитися з кількістю фрей­мів, їхніми розмірами, розташуванням і стартовим виглядом.

2. Файлова структура сайту з фреймами.Для створення сайту із застосуванням фреймів потрібно скласти як мінімум три html-файли: один основний і два чи більше допоміжні. Один допоміжний файл потрібний для заповнення стартовою інформацією лівого фрейму, інший - правого. Основний файл призначений для опису розташування фреймів у вікні броузера. Тут описується структура фреймів, зазначаються адреси html-файлів для кожного фрейму, а також Наприклад пояснюється, о має відображатися на екрані, якщо якийсь давній броузер не підтримує фреймів.

3. Основний html-файл.Оскільки основний файл запускає сайт, то його прийнято називати index.html.Приклад 1.Розглянемо типовий вигляд основного файла:

Це мій сайт з фреймами

NAME= "left"

SCROLLING="no"

FRAMEBORDER="l"

BORDER = "15"

MARGINHIGHT= "10"
MARGINWIDTH=" 10"
NORESIZE

BORDERCOLOR = "red" >

NAME="right"

Вибачте, цей сайт містить фрейми. Скористайтесь іншим броузером для його перегляду.

Пояснимо дію використаних тегів та їхніх параметрів. Для поділу вікна броузера на декілька частин використову­ють тег-контейнер ...

Параметрів є два: COLS і ROWS. Параметр COLS приз­начений для Наприклад поділу вікна на вертикальні області (колонки), а ROWS - на горизонтальні. Розміри областей задають у відсот­ках до всього вікна, фіксовані - у пікселях. Наприклад, COLS = "25%, 75% " означає, що лівий фрейм займатиме чверть вікна на будь-якому моніторі.

Можна писати також COLS = "1*, 3*", де 1* саме тут означає одну з чотирьох частин екрана, або COLS == "2*, З*", де 2* означає дві з п'яти вертикальних частин екрана.

У фіксованому заданні COLS = "100,*", число 100означає 100пікселів, а * - решту екрана.

Більш складні конфігурації фреймів створюють шляхом поділу на фрейми деякого раніше створеного фрейму. У цьому випадку теги FRAMESET вкладають один в один, на­приклад, так:

У тезі користувач описує конкрет­ний Наприклад фрейм. Обов'язковими тут є параметр SRC зі значенням адреси стартового html-файлу і NAME, значенням якого є назва фрейму. Цю назву придумує користувач, запам'ятовує її, оскільки вона використовуватиметься далі як значення па­раметра TARGETтега .

Призначення деяких інших параметрів такі:

SCROLLING Задає наявність чи відсутність смуг прокручування у вікні фрейму
FRAMEBORDER Задає наявність меж між фреймами
BORDER Задає ширину межі у пікселях
MARGIN Задає величину відступів зверху і від бокових меж фрейму
NORESIZЕ Забороняє змінювати розміри фрей­му у вікні броузера.

4. Допоміжні HTML-файли.Коли основний файл спро­ектовано, створюють файли для кожного фрейму.

Нехай файл Наприклад leftframe.html призначений для підтримки лівого фрейму і нехай він містить зміст сайту у вигляді текс­тових чи графічних гіперпосилань. Тег гіперпосилання має містити параметр TARGET, значенням якого є назва фрейму, що була зазначена в параметрі NAME з основного файлу. Цей параметр дає змогу пояснити броузеру, у якому фреймі слід відображати деяку сторінку сайту, що відповідає цьому гіперпосиланню. Нехай деяка сторінка має відображатися у правому фреймі. Гіперпосилання можна оформити різними способами: у вигляді звичайних текстових абзаців, заголов­ків, списків чи одностовпчикової таблиці.

Приклад 2. Файл leftframe.html може мати такий вигляд:

Це мій лівий фрейм

Сайт Васі Квакіна

Моя біографія

Мої захоплення

Мої Наприклад університети

Моя адреса

Другий допоміжний файл, нехай rightframe.html, виз­начає зміст правого фрейму у момент відкривання сайту. Цей файл може містити будь-який текст чи графіку. Тут варто по­дати красиво оформлений заголовок сайту, рекламну інфор­мацію тощо. Як такий файл можна, наприклад, використати filel.html. Тоді у правому фреймі у момент відкривання сайту буде відображатися перша сторінка проекту.

Приклад 3.Файл right.html може мати такий вигляд:

Це правий фрейм

ЗАПРОШУЄМО НА САЙТ ВАСІ КВАКІНА

На цьому проектування сайту з фреймами закінчується. Залишилося створити файли filel.html, file2.html, file3.html, fiJe4.html тощо з описами робочих сторінок сайту.


documentawbeqyj.html
documentawbeyir.html
documentawbffsz.html
documentawbfndh.html
documentawbfunp.html
Документ Наприклад